Årsmøtereferat 2019

 

Protokoll – Årsmøte Hygenringen 11.05.2019

 

 

 

Formann Erling Ness ønsket 33 medlemmer velkommen til årsmøte 11.mai 2019.

Årsmøtet var lagt til Hygenringen sin årlige samling. Denne gangen på Vindfjelltunet i tilknytning til Vestfold HHK sin utstilling på Vindfjelltunet.

Innkalling - Enstemmig godkjent

  • Valg av møteleder: Erling Ness
  • Valg av referent: Jørn Svinsholt
  • To til å underskrive protokollen: Steinar Waage og Willy Jensen

Årsberetning - Enstemmig godkjent

Erling Ness lest hele årsberetningen. Kommentar fra et medlem om utfordringer knyttet til betaling av kontingent via NKK. Det må ha vært et engangs tilfelle. Fungere bra med sentral innkreving via NKK, ringen sparer også penger på dette.

Regnskap – Enstemmig godkjent

  • Kasserer Roy Dramstad gikk igjennom utdelt årsregnskap. Det er nå NKK som krever inn årskontingenten for medlemskap i Hygenringen. Dette sparer ringen ca. 9000 kr på.
  • Posten adm/utgifter ble spesifisert da den inneholdt en rekke ulike bilag som var samlet i denne.

Budsjett – godkjent mot 1 stemme

Forslag til budsjett 2019 fremlagt med et overskudd på 7064 kr. Forslag lagt frampå årsmøtet om at det etableres en post på 7064 kr som er disponibelt for styret. Dette kan da brukes til støtte i forhold til avlsarbeid og eventuell nedfrysing av sæd fra flere hunder dersom det nye styret finner dette hensiktsmessig. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme

Deretter ble budsjett vedtatt mot 1 stemme.

Kontingent

Årskontingent i Hygenringen settes uforandret til 250 kr for 2020.

Innkommende forslag til behandling.

  • Hygendagen

Det er kommet ønske fra medlemmer i Agder om å flytte Hygendagen til senere på året, grunnet att p.g.a. elgjakten er det vanskelig å få terreng og dommere.

Foreslår derfor å flytte Hygendagen til etter NM prøven.

Årsmøtet vedtok mot 1 stemme å flytte Hygendagen til en dato etter NM. Styret planlegger dette nærmere. Flere innspill rundt dette med ulike føreforhold og type prøve som skal legges til grunn. Viktig at det er samme dato.

  • Lokale medlemstreff (Hygentreff)

Ønske om å kunne annonsere disse som for e.k.s : Møte i Hygenringen avdeling Agder.

Enstemmig vedtatt at man kan annonsere lokale medlemstreff som avdeling Agder.

  • Ta i bruk gamle diplomer for utdeling til de yngste 1 gangs utstillere

Dette må være de gamle diplomene som Irene Gjølstad laget. Asbjørn Bjelland har disse og trykker dem opp på stivt papir til bruk. Enstemmig vedtatt

  • Redusere antall styremedlemmer fra 5+vara til 4+vara hvor formann her har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Vedtatt mot 6 stemmer at antall styremedlemmer reduseres med 1 person, slik at det styret ved valg på neste årsmøte i 2020 vil bli bestående av 4 personer pluss varamann.

  • Vinner av rasemesterskapet får et gavekort fra Hygenringen på kr 1000 (fra G-sport e.l. så lenge vår økonomi tillater det).

Forslaget ble trukket

Valg

Erling Ness redegjorde for valgkomiteens forslag da de selv ikke var representert på årsmøtet.

Willy Jensen kommer inn som nytt medlem i styret. Ut gikk Trond Erik Skrukli

Asbjørn Bjelland går inn som ny formann. Ut gikk Erling Ness

Ny vara til styret ble Roger Bakkerud.

Alle forslag enstemmig vedtatt

Presisering fra årsmøtet om at det er styret som foreslår medlemmer til valgkomiteen og ikke valgkomiteen selv. Morten Jeppestøl inn som nytt medlem i 3 år i valgkomiteen. Jan Havdal gikk ut.

Viktig med geografisk spredning i valgkomiteen

Eventuelt

Neste års samling bør legges til Hokksund eller Sveastranda. Håper på større deltagelse fra trønderne på neste års Hygentreff .

Må bruke Harehunden mer til informasjon. Alle medlemmer må bidra til dette.

Roger Bakkerud, ny leder av avlsrådet, informerte om avl og fremtiden.

Vi takker Jon Anders Nesbakken for arbeidet han har bidratt med i avlsrådet gjennom mange år.

 

Steinar Waage                                                                                                                 Willy Jensen

______________________                                                                                       _______________________

Sign.                                                                                                                                    Sign.

 

En signert PDF utgave kan lastes ned her.