Årsmøteprotokoll 2012

Referat fra årsmøte i Hygenringen 19. mai 2012

Sted: Røed camping, Risør.

 

 

 

Formannen Bjørn Roald ønsket de 21 fremmøtte velkommen til årsmøtet. Før forsamlingen startet på årsmøte sakene, ble de av Hygenringens medlemmer som er gått bort i løpet av året, minnet med et minutts stillhet. Det var dessverre skuffende fremmøte av medlemmer fra Sørlandet.

 

Formann valgt til møteleder og Jørn Svinsholt valgt som referent. Olav Svinsholt og Karl Ole Solberg som tellekorps. Hans Bringsdal og Tarald Dahl ble valgt til å underskrive protokoll. . Det var 2 forslag som var kommet til behandling innen rett tid.

 

Innkalling:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

 

Årsberetning:

Formann leste årsberetningen som var sendt medlemmene i innkallingen. Enstemmig godkjent.

 

Regnskap:

Revidert regnskap ble lagt frem av kasserer Asbjørn Bjelland med et overskudd.

 

Kontingent:

Det ble enstemmig vedtatt å holde kontingenten uendret på 250.

 

Valg:

Medlem av valgkomiteens, Morten Jeppestøl redegjorde for komiteens innstilling.

 

Valget forløp udramatisk og fikk en sådan sammensetning:

 

Leder Bjørn Roald Ikke på valg
Styremedlemmer Erling Ness Gjenvalg (2 år)
  Jørn Svinsholt Ikke på valg
  Bjørn Haugseth Ikke på valg
  Asbjørn Bjelland Gjenvalg (2 år)
Vara 1 Olav Edvartsen Gjenvalg
Vara 2 Boye Ølstøren Gjenvalg
Materialforvalter Arnfinn Kvisler  
Revisor Arild Tofthagen Gjenvalg
  Jan Helge Øvre Gjenvalg
Valgkomité Arnfinn Kvisler (leder)  
  Morten Jeppestøl  
  Torbjørn Kalhovd NY

 

Som materialforvalter går Karl Ole Solberg ut.

 

Behandle innkomne forslag                      

Styret mottok 2 forslag til rett tid.

 

  • Forslag fra Ommund Skaare om å sende søknad til NHHK om opphevelse av kjent HD status for Hygenhund.

 

Styret innstilte på at dette forslaget avvises, da det må tas opp av avlsråd med NKK.

Forslaget avvist av et enstemmig årsmøte.

 

  • Arbeidsgruppe rasemesterskap.

Jørn Svinsholt redegjorde for arbeidsgruppens arbeid og forslag til alternativer for avholdelse av rasemesterskapet for Hygenhund. Forslaget var sendt ut med innkallingen.

 

Styret innstilte på alternativ 2 :

Eget arrangement i regi av Hygenringen. Det settes av en prøvedato lagt til en helgedag som gjelder hele landet. Deltakere skal melde på ÅP-separat i lokal harehundklubb og melding om deltakelse skal også sendes Hygenringen i forkant slik at det er en oversikt over antall deltakere. Tellende resultat den fastsatte jaktprøvedagen legges til grunn i kåringen av rasemester for hygenhund. Det settes et minimumskrav til antall deltakere på 5 hunder.

 

Hans Bringsdal, Boye Ølstøren og Jon Anders Nesbakken hadde spørsmål og innspill til valg av alternativer i forhold til ulikeføre, antall deltakere og mer distriktsinndeling av mesterskapet.

 

Årsmøte gikk for ALTERNATIV 2. Datoen skal legges til en helgedag, siste halvdel av november.

 

Avslutningsvis kom det spørsmål til styret i forhold til hva som var grunnen til at samlingen ikke ble lagt til Harehundfestivalen i Drammen som vedtatt på årsmøtet i 2011. Formann beklaget dette sterkt, men redegjorde for dette og hovedgrunnen var mangel på overnattingsmuligheter.

 

Det kom også innspill fra årsmøtet at infoen i harehunden må bedres siden DOT`n er nedlagt og hannhundlisten må oppdateres på hjemmesiden.

 

 

 

Referent
Jørn Svinsholt

 

 

Hans Bringsdal (sign)                                                                       Tarald Dal (sign)