Årsmøte 2008

 

Referat fra årsmøtet i Hygenringen - 2008

 

Årsmøtet ble avholdt på Maurvangen den 21.juni kl.17.00. Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med felles samling for de norske harehundrasene på Maurvangen. Det var fremmøtt 18 personer. 1 æresmedlem møtt: Ommund Skaare. Formann Øystein Sjursen ønsket velkommen, han gikk deretter over på dagsorden.

 

1. Innkalling.

Innkallingen ble enstemmig godkjent. Øystein Sjursen ble valgt som møteleder og John Anders Nesbakken som referent.

 

2. Underskrive protokollen.

Guttorm Bilstad og Jan Helge Øvre valgt til å underskrive protokollen.

 

3.Årsberetning 2007. 

Enstemmig godkjent.Noen skrivefeil som blir rettet, innspill fra B.Roald ang.antall medlemmer ,bør prøve å nå gamle ”høyder” rundt 160 stk.Spørsmål i fra Guttorm Bilstad angående 1 pr åp oppnådd på eliteprøve , skal telle i resultatene for årets hund. Forsamlingen mener kun elitepr.som tellende fra eliteprøver.

 

4. Regnskap 2005.

Enstemmig godkjent. Øystein Sjursen redegjorde for regnskapet i revidert form. Asbjørn Bjelland har fungert meget godt som kasserer og ble takket for godt utført arbeid. Ringen hadde et overskudd pr 31.12.07 på kr 10287,03, dette er meget bra…

 

 5. Kontingent.

 Ingen endring i kontingent, blir fortsatt 200 kr. Det stilles spørsmål om kontingent skal settes opp, G.Bilstad kommenterer at vi kanskje skal sett opp med 50 kr. Nesbakken foreslår å beholde dagens sats, forslaget bifalles av årsmøtet.

 

 6. Valg.

Ommund Skaare fra valgkomiteen forsto valget. Nesbakken, Næss og Svinsås var på valg i styret. Nesbakken går ut da han har sittet maks antall perioder, Næss tar gjenvalg. Nye styremedlemmer er Bjørn Roald og Olaf Ressem ant). Varamedlemmene til styret er på valg hvert år. S.A.Haugen og Hans Erik Grønlie tar gjenvalg, avstemming om 2 varamedlem ,da det kommer inn forslag på både Jørn Svinsholt og Ragnar Langeland. Svinsholt får 13 stemmer,Langeland får 2 stemmer og 2 er blanke.Svinsholt ble dermed 2 vara. Nye revisorer ble Jan Helge Øvre og Leif Erling Holm. Ommund Skaare går ut av valgkomiteen, ny er John Anders Nesbakken valgt for 3 år. Atle Grytdal på valg neste år.

 

8. Avelsrådet informerer.

Erling Næss informerer om situasjonen vi er i . Epifyse problematikken opptar en del tid for avlsrådet, og avelsrådet ønsker å dra i gang et loddsalg der inntektene går til forskning av Epifyse, alla den dunkerringen har gjennomført. Dette for å vise at vi ønsker å være med på å dra lasset med å finne ut av sykdommen.Videre etterlyser avlsrådet tispeeiere som ønsker å sette på kull, da det per dags dato er for lite valper/kull. Avelsrådet vil etter hvert også legge ut en hann hund liste på nettet som vil bli oppdatert fortløpende.

 

9.Eventuelt.

Neste års samling …

Styret legger beslutningen på neste års treff på årsmøte, da det er urovekkende lite oppslutning på Maurvangen. B.Roald kartlegger tanken bak felles treff da disse ble dratt i gang. Da var tanken at kjerneområdet for treffene skulle ligge mellom Tretten/Gudbrandsdalen og Bø /Telemark. Det kommer frem flere tunge kritiske spørsmål angående neste års plassering av årsmøte.B.Roald foreslår Romerike i 09 og Røed camping i 2010. Nesbakken foreslår mjøsområdet. Årsmøte beslutter å flytte neste årsmøte, det blir avstemming om Haraldvangen/Romerike og Biristrand/Vestoppland. Biristrand vinner med 9 mot 6 stemmer.Årsmøte 2009 legges til Sveastranda camping på Biri.

 

Utmerkelser:

GB Chiba/Bilstad får championat skjold for oppnådd NJCH

Vestlunds Siri/Nesbakken får fat m/motiv for seieren i Europapokalen

Asbjørn Bjelland får overrekt et forsinket håndmalt fat etter at han på årsmøtet 2007 ble utnevnt som æresmedlem.

Irene Gjølstad får overrekt hedersplakett fra hygenringen for kjempeinnsats gjennom mange år i styre og avelsråd.

 

Referent

John Anders Nesbakken

Guttorm Bilstad                     Jan Helge Øvre

Sign                                                       Sign