Årsmøte 2007

 

Referat fra årsmøtet i Hygenringen – 2007

 

 

Årsmøtet ble avholdt på Sanda camping den 19.mai kl.17.00. Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med felles samling for de norske harehundrasene i Bø i Telemark. Det var fremmøtt 30 personer. Formann Øystein Sjursen ønsket velkommen, han gikk deretter over på dagsorden.

 

1.Innkalling.

Innkallingen ble enstemmig godkjent. Øystein Sjursen ble valgt som møteleder og Jørn Svinsholt som referent.

 

2.Underskrive protokollen.

Ommund Skaare og Hans Bringsdal ble valgt til å underskrive protokollen.

 

3.Årsberetning 2006.

Enstemmig godkjent. Kommentarer i forhold til at valg av ny representant til avelsråd, da tidligere avelsrådmedlem ikke var forespurt om gjenvalg. Formann orienterte om at dette var en formell feil som var begått og beklaget dette. Videre tok man opp dette med gullmerker og hederstegn. Styret ble pålagt av årsmøtet om å finne ut av dette.

 

4.Regnskap 2006.

Enstemmig godkjent. Asbjørn Bjelland redegjorde for regnskapet i revidert form. Et lite underskudd på 1906 kr. Skyldes utgifter til utgivelse av medlemsblad. Kommentar fra revisor om at man i fremtiden bør unngå underskudd, og at vi må vurdere antall utgivelser av bladet i forhold til utgifter.

 

5.Kontingent.

Ingen endring i kontingent, blir fortsatt 200 kr.

 

6.Innkommende forslag.

Styret hadde ikke fått inn noen forslag. Styret hadde utarbeidet en aktivitetsplan som ble gjennomgått sammen med årsmøtet.

  1. Diskusjon omkring neste års samling på Maurvangen i Gudbrandsdalen. For langt å reise 3 år på rad. Bør vurdere dette etter erfaringer som gjøres i etterkant av neste års samling. Bør finne et sted sentralt på Østlandet.
  2. Vervekampanjen videreføres til neste år
  3. Jakt og fiskedagene på Elverum. Nesbakken, Næss og materialforvalter deltar.
  4. Hygentreff i Risør 18.august. Må få til et treff i Trøndelag.
  5. Hjemmesiden videreføres, men trenger hyppigere oppdatering. Avhengig av innspill fra medlemmene.
  6. Mesterskap norske raser 22-23 september. Jørn Svinsholt og formann ansvarlig for å få koordinere arbeidet med 3 deltakere fra Hygen.
  7. Europapokal konkurransen i Finland. Vargo til Olaf Ressem er uttatt, det er også uttatt reserve. Styret skal vurdere muligheter for sponsing med 1000,-

 

7.Valg.

Jørn Svinsholt fra valgkomiteen forsto valget. Hver enkelt styremedlem får sitt ansvarsområde. Formann Øystein Sjursen og Morten Jeppestøl var på valg i styret, men tok gjenvalg. Jeppestøl har ansvar for sponsorinntekter.

Varamedlemmene S.A. Haugen og Jonny Wærnes var på valg. Haugen tok gjenvalg, nytt varamedlem Olaf Ressem foreslått. Enstemmig valgt.

Ny revisor Jørn Svinholt valgt for 2. år.

Nytt medlem i valgkomiteen ble Guttorm Bilstad som etterfølger Jørn Svinsholt

 

8.Avelsrådet informerer.

2 kull i 2006. I 2007 er det 3 kull som har gått tapt. Viktig at alt går innom avelsrådet. I dag er det et kun 1. kull, mellom hamilton og finsk krysning, dette var en ikke planlagt parring. Der ble det 5 valper.

I forhold til arbeidet med Epifysedysplasi er det midler igjen for 1 års arbeid.

Trenden i forhold til på 90 tallet er at fødselstallet går ned og antall premierte hunder stiger for hygen. Er for liten produksjon av valper.

 

9.Eventuelt.

Asbjørn Bjelland ble fortjent utnevnt til nytt æresmedlem i Hygenringen. Vi gratulerer

 

Hans Bringsdal                                                          Ommund Skaare