Årsmøtereferat 2018

 

                     Protokoll – Årsmøte Hygenringen 09.06.2018

 

Formann Erling Ness ønsket de vel 40 medlemmene velkommen til årsmøte 9.juni 2018 som var lagt til Hygenringen sin årlige samling. Denne gangen på Høytorp fort i tilknytning til Østfold HHK sin utstilling på Mysen. Det var også tilstede en representant fra Gotlandstøverforeningen som observatør.

 

Innkalling - Enstemmig godkjent

 • Valg av møteleder: Erling Ness
 • Valg av referent: Jørn Svinsholt
 • To til å underskrive protokoll: Hans Bringsdal og Ommund Skaare

Årsberetning - Enstemmig godkjent

Erling Ness lest hele årsberetningen. Kommentar om at John Anders Nesbakken og hans hund også deltok på fremvisning i regi av Norske husdyr på Bygdø.

 

Regnskap – Enstemmig godkjent

 • Kasserer Roy Dramstad gikk igjennom utdelt årsregnskap. Det er nå NKK som krever inn årskontingenten for medlemskap i Hygenringen. Dette sparer ringen ca. 9000 kr på.
 • Posten adm/utgifter ble spesifisert da den inneholdt en rekke ulike bilag som var samlet i denne.
 • 20 medlemmer som ikke har betalt kontingenten ennå. Alle valpekjøpere får 1 års gratis medlemskap.
 • Kun en sponsor igjen for Hygenringen
 • Budsjett ble fremlagt. Fortsatt ønske om å opprettholde annonse i bladet Jakt&Fiske

Kontingent

Årskontingent i Hygenringen settes uforandret til 250 kr for 2019.

 

Endring av vedtekter

 • Erling Ness viste til nytt forslag til vedtekter som var laget fordi de skal tilpasses NKK sine krav til vedtekter. Asbjørn Bjelland hadde kommentarer til dette da han hadde sendt inn forslag til sammensetning av valgkomité i vedtektene pkt.5.1, da han ønsket et tillegg som ivaretar geografisk spredning i valgkomiteens sammensetning.
 • Årsmøte gav sin tilslutning til vedtektene slik de foreligger uten endringer, men oppfordrer til å ivareta geografisk spredning i valgkomiteen.

Innkommende forslag

 • Asbjørn Bjelland hadde sendt inn 2 forslag rundt geografisk spredning i valgkomiteen og forholdt knyttet til benkeforslag. Dette skapte en del diskusjon og det ble avklart at benkeforslag på personer til valg ikke er tillatt. Forslag til kandidater må sendes til valgkomiteen innen en gitt frist. Er det flere kandidater så er det årsmøtet som til slutt velger kandidaten.
  • Asbjørn Bjelland valgte å trekke sine forslag
 • Roy på vegne av styret hadde forslag om støtte på 3000 kr til deltaker på Europapokalkonkurransen. Han redegjorde grundig rundt kostnader og avholdelse av Europapokalkonkurransen rundt om i ulike land. Det er kommet info om at NHKF kun ønsker å sende en norsk hund pga. kostnader. Nesbakken forslo at Hygenringen støtter med 5000kr de årene hvor Hygen deltar. Det burde også tas initiativ til at vi deltar hyppigere ved at vi dekker kostnadene selv. Nesbakken stiller seg villig til å delta som dommer ved behov.
  • Det ble vedtatt å støtte med 5000 kr fra Hygenringen til deltaker på Europapokalkonkurransen. Dette vil da gjelde fra tidlig 2020.
 • Forslag om å endre fra 2 revisorer til en revisor og en vararevisor
  • Dette ble vedtatt å endre til en revisor og en vararevisor
 • Forslag om å endre sammensetning av styret fra 5 til 4 medlemmer. Hans Bringsdal hadde et innlegg om at dette ikke vil være hensiktsmessig da det ofte ikke er alle i styret som er tilstede og som har mulighet til å bidra. Han foreslo derfor at antall medlemmer i styret bør være uendret.
  • Det ble vedtatt å beholde antall medlemmer i styret uendret, dvs. 5 personer.

Valg

Erling Ness redegjorde for valgkomiteens forslag da de selv ikke var representert på årsmøtet.

Jørn Veistein kommer inn som nytt medlem i styret. Ut gikk Tor Ola Svinsås. Ny vara til styret ble Roger Bakkerud.

Alle forslag vedtatt

Hovedrevisor :Steinar Waage    Vararevisor: Håkon Galby

Presisering fra årsmøtet om at det er styret som foreslår medlemmer til valgkomiteen og ikke valgkomiteen selv.

 

Eventuelt

Jørn Svinsholt hører med Vestfold HHK om neste års samling kan legges til deres utstilling i mai.

 

Ommund Skaare                                                                                                           Hans Bringsdal

______________________                                                                                  _______________________

Sign                                                                                                                                     Sign.