Årsmøte 2005

ÅRSMØTET I HYGENRINGEN 2005

Tisleidalen, Villmarkstunet, lørdag 28. mai 2005

 

Formann Asbjørn Bjelland åpnet møtet ved å be om ett minutts stillet til minne om æresmedlem Geir Næss, som gikk bort i januar i år.

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Asbjørn Bjelland ble valgt til møteleder, Øystein Sjursen ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Irene Gjølstad og Ommund Skaare.

Årsberetningen ble gjennomgått av Asbjørn Bjelland.

 

Kommentarer til årsberetningen

Årstall for Geir Næss død skal være 2005

Kommentarer til uttaksregler for Europapokalen; styret ser på dette.

Er det rett at valgt revisor også skal sitte i styret? Årsmøtet tar dette til underretning.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

 

Kontingent.

Det kom forslag om å øke medlemskontingenten til kr 200,- pr år. Vedtak: Styret får fullmakt til å øke medlemskontingenten med inntil kr 50,-

Det var ingen innkomne forslag.

 

Valg.

Valgkomiteens formann, Terje Øygarden gikk igjennom forslagene og foresto valget.

Til ny formann ble valgt Øystein Sjursen.

Samtlige styremedlemmer og varamenn ble gjenvalgt.

Ny i valgkomiteen: Ommund Skaare

Nye revisorer: Asbjørn Bjelland og Guttorm Bilstad.

 

Avlsrådet informerer.

Irene Gjølstad og Erling Næss tok opp spørsmålet om det ikke etter hvert er blitt for få "rene" Hygenhunder. Det ble en god og interessant debatt omkring temaet og det kom fram flere saklige synspunkter på dette. Avlsrådet arbeider seriøst med dette og vil prioritere flere "rene" parringer. Kryssing med Dunker er fortsatt interessant i avlsarbeidet, men det må utvises forsiktighet i sammenheng med bærere av arvelige sykdommer og HD. Årsmøtet slutter seg til at det fortsatt kan gjøres noen forsøk med innkryssning av Schweiserstøver, men dette må gjøres under kontroll og godkjenning fra avlsrådet. På tross av flere gode resultater ber årsmøtet om at avlsrådet avventer med å anbefale flere kryssninger med Finskstøver.

 

EVENTUELT

John Anders Nesbakken informerte om nye salgsartikler og sponsoravtaler. Irene Gjølstad informerte om NHKs jubileumsbok som nå kan selges for kr 100,- og hadde med seg en del eksemplarer for salg.

Øystein Sjursen takket Asbjørn for arbeidet han har gjort i de 6 årene han har vært formann i Hygenringen.

Asbjørn takket styret og alle som har gjort en innsats.

"Web-master" beklager at han må si fra seg oppgaven med å redigere hjemmesidene til Hygenringen. Kan vi finne en ny? Styret må prioritere saken, eventuelt finne en måte å betale noen for å utføre arbeidet med hjemmesidene.

Vi undersøker muligheten for å få noen sider med stoff om Hygen i Dunkerringens blad.

Etter hvert er det en stor samling av diverse materiell og salgsartikler som tilhører Hygenringen, og det er behov for en materialforvalter. Det er også nødvendig med en person som koordinerer salget. Styret arbeider videre med dette.

Årsmøtet ble avsluttet med et loddsalg.

 

Referent: Ø. Sjursen 28. mai, 2005

Irene Gjølstad og Ommund Skaare