Årsmøte 2013

 

Referat fra årsmøte i Hygenringen 8. juni 2013

Sted: Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær.

 

Leder Bjørn Roald ønsket de 42 fremmøtte velkommen til årsmøtet. Før forsamlingen startet

på årsmøte sakene, ble de av Hygenringens medlemmer som er gått bort i løpet av året,

minnet med et minutts stillhet. Det ble gitt ekstra oppmerksomhet i forhold til æresmedlem

Torbjørn Granheim sitt bortfall. Bjørn Roald holdt en kort minnetale på vegne av ringen. Det

ble også gitt en gave til enke Gerd Granheim fra Hygenringen.

 

Bjørn Roald ble valgt til møteleder,Jørn Svinsholt valgt som referent. Magnus Tjelmeland og

Torbjørn Fostvedt ble valgt til å underskrive protokollen

 

Det ble avholdt et lotteri i pausen av årsmøtet som gav en god inntekt til ringen. Det var gitt

flere premier til ringen fra medlemmene, spesielt må neves Tone Jakobsen sin flotte klokke

montert på treplate og Jon Anders Nesbakken med baderomsutstyr til en stor verdi.

 

Innkalling:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

 

Årsberetning:

Formann leste årsberetningen som var sendt medlemmene i innkallingen. Enstemmig godkjent.

 

Regnskap:

Revidert regnskap ble lagt frem av kasserer Asbjørn Bjelland med et overskudd på kr 1382.

Likviditeten er god.

 

Kontingent:

Det ble enstemmig vedtatt å holde kontingenten uendret på 250.

 

Behandle innkomne forslag                      

Rasemesterskap (RM) for hygenhund

I 2012 var det et prøveår med avholdelse av rasmesterskap for Hygen med ordning med felles

prøvedato for hele landet.

 

Reviderte kriterier for avholdelse ble gjennomgått av Bjørn Roald. Det settes av en felles

dato, fortrinnsvis en lørdag. Deltakere kan melde på til ønsket harehundklubb og stille enten

på ÅP eller EP. Det er kun resultat oppnådd den fastsatte prøvedatoen som teller i kåringen.

 

Det kom flere innspill på dette med avholdelse av rasemesterskap. Boye Ølstøren ønsket

tilbake et felles rasemeterskap med Dunker og Halden, slik vi hadde tidligere. Han oppfordret

det nye styret til å ta kontakt med de andre ringene for å se på mulighetene for dette.

Karl Ole Solberg mente at det skulle være årets hund og ikke vinner av rasemesterskapet som

skal delta i Europapokal konkurransen. Tor Olav Svinsås mente at man burde fortsette med

arrangementet som det er i dag, da det vil bidra til at flest mulig hunder stiller og kommer seg

på jaktprøve. Asbjørn Bjelland foreslo at det nye styret bør jobbe videre med dette.

 

Det kom også frem ønske om å kalle arrangementet noe annet en et rasmeterskap. Forslag på

Hygendag og at vinneren ikke automatisk skal delta på Europapokalkonkurransen.

 

Årsmøte gikk for foreslåtte RM regler med en endring om å kalle det Hygendag

 

Endring i vedtekter

Det nye styret skal se på vedtektene til Hygenringen og om det er behov for endringer i

forholds til innspill som er fremkommet fra medlemmene

 

Valg:

Medlem av valgkomiteens, Morten Jeppestøl redegjorde for komiteens innstilling.

Valget forløp udramatisk og fikk en sådan sammensetning:

 

Leder:                          Øystein Sjursen                             NY

Styremedlemmer:        Erling Ness                                    Ikke på valg

Bjørn Haugseth                              Gjenvalg (2 år)

Øystein Haugerud                          Ny

                                    Asbjørn Bjelland                           Ikke på valg

Vara 1:                         Eivind Nordby                               NY

Vara 2:                        Benny Stian Øverland                    NY

 

Materialforvalter:       Eivind Nordby                               NY     

 

Revisor:                       Arild Tofthagen                            Gjenvalg

Jan Helge Øvre                             Gjenvalg

 

Valgkomité:                 1: Morten Jeppestøl (Leder)                        

                                   2: Torbjørn Kalhovd             

                                   3: Elling Nideng                             NY

 

Eventuelt

Neste års samling på Biri, Steinvik camping vil være vår base. Reservert hytter.

Mer info kommer fra styret

 

Referent Jørn Svinsholt

 

 

Magnus Tjelmeland (sign)                                                                Torbjørn Fostvedt (sign)


 aarsmote01

 

Avtroppende styremedlem Jørn Svinsholt,leder premieutdelingen med stø hånd

 

aarsmote02

 

Årets unghund,Frøya til Havdal

 

aarsmote03

 

Roy med NM vinner Se King

 

aarsmote04

 

Svartkjel og Trønderbataljonen under vingen på Concorden

 

aarsmote05

 

Eivind Nordby med Milleniumpokalen som han tok til odel og eie.

Eivind er også ringens nye materialforvalter.