Årsmøte 2006

Referat fra årsmøtet i Hygenringen 2006

 

Årsmøtet ble avholdt på Villmarkstunet den 3.juni kl.17.00. Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med felles samling for de norske harehundrasene på Vasetdansen. Det var fremmøtt 29 personer. Formann Øystein Sjursen ønsket velkommen, han gikk deretter over på dagsorden.

Det ble foretatt en forandring på sakslisten i forhold til innkallingen. Sak 7 valg og sak 8 avelsrådet informerer byttet plass.

 

 

1. Innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent. Øystein Sjursen ble valgt som møteleder og Jørn Svinsholt som referent.

 

2. Underskrive protokollen

Irene Gjølstad og Ommund Skaare valgt til å underskrive protokollen.

 

3. Årsberetning 2005

Enstemmig godkjent. Kommentarer i forhold til at Rusken ikke er JCH, da han mangler en 1. åp barmark. Spørsmål knyttet til hederstegn og at gullmerkemedlemmene burde vært nevnt. Listen legges ut på hjemmesiden. Spørsmål knyttet til uttakskriterier i forbindelse med mesterskap for norske raser. Yngre foran eldre hunder der premieringen er lik.

 

 

4. Regnskap 2005

Enstemmig godkjent. Øystein Sjursen redegjorde for regnskapet i revidert form. Asbjørn Bjelland har fungert meget godt som kasserer og ble takket for godt utført arbeid. Meget imponerende salg av effekter, takk til John A. Nesbakken for dette arbeidet.

 

5. Kontingent

Ingen endring i kontingent, blir fortsatt 200 kr. Tidligere økning i fjor på 50 kr, brukes på utsendelse av medlemsblad. Planer om bruk av sider i "Påskriket" er ikke aktuelt.

6.Innkommende forslag 

Styret hadde fått inn en sak fra Terje Øygarden. Det var ikke noe forslag til avstemming, men heller spørsmål til avelsrådet om valg av krysningshunder. Det var et ønske om at videre diskusjon omkring bruk av Hamiltonstøver og ikke schweitserstøver ble tatt sammen med punktet til avelsrådet. Dette var greit for forslagsstiller.

 

7. Valg

Jørn Svinsholt fra valgkomiteen forsto valget. Nesbakken, Tofthagen og Grav var på valg i styret. Nesbakken tok gjenvalg. Nye styremedlemmer er Tor O Svinsås og Erling Næss (avelsrådrepresentant). Varamedlemmene til styret er på valg hvert år. De tok begge gjenvalg ved direkte forespørsel på årsmøtet. Ny revisor for Asbjørn Bjelland ble valgt Bjørn Roald. Jan G Moen går ut av valgkomiteen, ny er Atle Grytdal valgt for 3 år. Jørn Svinsholt på valg neste år.

 

8. Avelrådet informerer

Det har vært knyttet flere kritiske spørsmål til avelsrådet omkring bruken av hamiltonstøver som krysningshund. Erling Ness fra avelsrådet fikk derfor først mulighet til å redegjøre for avelsrådet sitt arbeid og hvorfor Hamiltonsstøver ble valgt. Deretter ble det anledning til spørsmål.

2005 ble det født 9 kull og 58 valper. 2 rene kull dvs 1/16, her er det ingen innblanding av andre raser. Vi er nødt til å vare på de rene linjene. En del eiere av rene hannhunder tilskrevet med oppfordring om røntgen og jaktprøve uten særlig respons. 1 parring gjort utenom avelsrådet. Mira til K. Lund og hannhund Vestlunds Trico

Erling gikk videre inn på statusen i forhold til epifysedysplasi i hygenhunden. Til nå 4 kull med syke valper. Det er gitt 100 000 kr til forskning på dette. Tatt 50 blodprøver av ulike syke og friske hunder. Har ikke klart til nå å finne genet til denne sykdommer

På bakgrunn av epifysedysplasi og snevert avelsmateriale ble det søkt NKK om 3 nye krysningskull. Krav fra Frode Lingaas og NKK om at hannhund som skulle brukes måtte ha DOKUMENTERTE nedarvingsegenskaper. Schweitserstøver derfor ikke aktuell, valget falt på 2 svenske hamiltonstøvere.

Avelsrådet tok selvkritikk på at de ikke hadde informert medlemmene bedre om dette da valget skulle tas, men det ville ikke ha påvirket utfallet i forhold til valg av rase.

 

9. Eventuelt

Neste års samling lagt til Gvarv i Telemark. Etter det er det 3 år i Gudbrandsdalen.

 

Referent

Jørn Svinsholt - Irene Gjølstad Ommund Skaare